รับทำเว็บ wordpress ขั้นตอนการออกแบบเว็บไซต์ หลังจากที่ได้ศึกษาวัตถุประสงค์ และจัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำมาสร้างเว็บไซต์ ในขั้นตอนนี้เป็นการนำข้อมูลทั้งหมดมาออกแบบเว็บไซต์ ซึ่งพอสรุปเป็นขั้นตอนได้ดังนี้คือ

1. กำหนดโครงร่างของเว็บไซต์ (Site Map) ในการออกแบบเว็บไซต์ ผู้ออกแบบควรเริ่มด้วยการกำหนดผังหรือโครงร่างของเว็บไซต์ (Site Map) ก่อนว่าประกอบด้วยหน้าเว็บเพจมากน้อยเพียงใด เช่นจากรูปเป็นตัวอย่างเว็บไซต์ของร้านขายหนังสือ ซึ่งประกอบด้วยเว็บเพจหลักจำนวน 5 หน้า จึงกำหนดเป็นโครงร่างของเว็บไซต์ดังรูป

2. กำหนดการเชื่อมโยงระหว่างเว็บเพจ การเชื่อมโยงระหว่างเว็บเพจ ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญเพราะทำให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเราสะดวกในการเลือกดูข้อมูลภายในเว็บไซต์ของเราได้สะดวก จากตัวอย่างในรูปที่ 1.4 จะเห็นว่าหน้าเว็บเพจ index.html มีการเชื่อมโยงไป 4 หน้าเว็บเพจ คือ computer.html cdrom.html general.html และ children.html และหน้าเว็บเพจทั้ง 4 หน้านี้ ก็มีการเชื่อมโยงไปมาหากันได้ทั้งหมด

3. ออกแบบเว็บเพจแต่ละหน้าภายในเว็บไซต์ ในขั้นตอนนี้เป็นการออกแบบเค้าโครง หน้าตา และลักษณะทางด้านกราฟิกของหน้าเว็บเพจแต่ละหน้า โดยอาจออกแบบคร่าว ๆ ในกระดาษ จากนั้นใช้โปรแกรมตกแต่งภาพ เช่น Adobe Photoshop หรือ Macromedia Fireworks เพื่อออกแบบรูปภาพกราฟิกต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้บนหน้าเว็บเพจ

4. สร้างเว็บไซต์ด้วย Dreamweaver 8 หลังจากที่ได้จัดเตรียมข้อมูลพร้อมทั้งภาพกราฟิกต่าง ๆ ที่จะจัดทำเว็บไซต์ไว้แล้ว ในขั้นตอนต่อไปนี้จะเป็นขั้นตอนที่นำข้อมูลทั้งหมดมาจัดทำเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8 โดยมีการทดสอบก่อนนำออกเผยแพร่สู่ระบบอินเตอร์เน็ต

5. ลงทะเบียนขอพื้นที่เว็บไซต์ หลังจากออกแบบและสร้างเว็บไซต์จนเสร็จสมบูรณ์แล้ว ขั้นตอนถัดไปก็คือการนำข้อมูลทั้งหมดออกเผยแพร่บนระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อให้บริการแก่ผู้เข้าชม โดยจะต้องนำข้อมูลทั้งหมดไปไว้บนเว็บไซต์ที่ให้บริการรับฝากข้อมูลหรือที่เรียกว่า Web Hosting ซึ่งมีทั้งที่ให้บริการฟรี และต้องเสียค่าบริการ

6. อัพโหลดเว็บไซต์ หลังจากที่ได้สร้างหน้าเว็บเพจจนครบทุกหน้า และได้ลงทะเบียนขอมีพื้นที่เว็บไซต์เรียบร้อยแล้วต่อไปจะเป็นขั้นตอนของการนำข้อมูลทั้งหมดไปวางบนเว็บไซต์ที่เราได้จดทะเบียนไว้ ซึ่งเราเรียกว่าการอัพโหลด (Upload) เพื่อให้คนทั่วโลกสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้